< PREV PORTFOLIO NEXT >Newcastle Rocks, oil on panel, 6" x 11"


From the third IAP New England tour, 2001