< PREV PORTFOLIO NEXT >
Vanishing Point, acrylic on canvas, 18" x 40"